المیرا گیاهپور

المیرا گیاهپور

مدیرارشد

هلدینگ نسل آینده سازخدمات این هولدینگ عبارتند از: خدمات بیمه ای/ مشاوره های اقتصادی/ امور مربوط به کارفرما/مشاوره های مالیاتی/ امور گردشگری

پل های ارتباطی

© Powered By MyGS